TitoloHomo ludens
Editore Einaudi, Torino
  
Biografia: